Art. 146. 1. Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:
1) został złożony po terminie;
2) został złożony przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodny z przepisami ustawy;
4) jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;
5) nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony.