Art. 142. 1. W przypadku trybu przetargu ograniczonego SWZ zawiera co najmniej informacje, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1–12 i 17–21.
2. SWZ zawiera również:
1) informacje, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–10 i 12–18;
2) informację o etapach postępowania, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewiduje taką możliwość;
3) informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert wraz z podaniem liczby wykonawców oraz kryteriów selekcji, o których mowa w art. 148, jeżeli są ustalone;
4) opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) sposób oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.