Art. 129. 1. Zamawiający publiczni oraz zamawiający subsydiowani, udzielają zamówienia w jednym z następujących trybów:
1) przetargu nieograniczonego;
2) przetargu ograniczonego;
3) negocjacji z ogłoszeniem;
4) dialogu konkurencyjnego;
5) partnerstwa innowacyjnego;
6) negocjacji bez ogłoszenia;
7) zamówienia z wolnej ręki.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego, a w pozostałych trybach zamawiający może udzielić zamówienia w przypadkach określonych w ustawie.