Art. 102. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat;
2) wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości;
4) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania;
5) określonego opakowania i oznakowania;
6) określonej etykiety;
7) instrukcji użytkowania;
8) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych;
9) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544);
10) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania;
11) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych;
12) metod i technik budowy;
13) wszelkich pozostałych warunków technicznych.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi wymagane cechy produktu lub usługi, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4–7 oraz 10;
2) określonych poziomów jakości;
3) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany;
4) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.