Art. 1. Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa:
1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
2) zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
3) zasady udzielania zamówień;
4) etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
6) wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
7) organy właściwe w sprawach zamówień;
8) środki ochrony prawnej;
9) pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
10) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.