DZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rozdział 1 Przygotowanie postępowania Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Rozdział 4 Składanie i otwarcie ofert Rozdział 5 Ocena ofert Rozdział 6 Aukcja elektroniczna Rozdział 7 Wybór najkorzystniejszej oferty Rozdział 8 Zakończenie postępowania