Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zwrot kosztów udziału w postępowaniu – należy przez to rozumieć przewidzianą przez zamawiającego możliwość zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawcę np. w związku z przygotowaniem pracy konkursowej uczestnikom konkursu, którzy złożyli prace konkursowe podlegające ocenie, jeżeli unieważnienie konkursu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.


Znajdź w ustawie Pzp art. 355 ust. 4
Źródło definicji: ustawa Pzp