Zmiana umowy

Zmiana umowy – należy przez to rozumieć dopuszczalne ustawą zmiany umowy na zasadach określonych w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. Zabrania się istotnych zmian umowy. Zmiana taka wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
.


.

Zakazaneistotne zmiany umowy, ponieważ wymagają one przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia art. 454 ust. 1

Istotne zmiany zawartej umowy, które wymagają przeprowadzenia nowego postępowania (art. 454 ust. 1) to zmiany, które powodują, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

  • wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści
  • narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie
  • w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
  • polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2).

.

Dopuszczalne są następujące zmiany umowy – choćby były istotne – w następujących przypadkach i bez przeprowadzenia nowego postępowania):

  • jeżeli zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają łącznie warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 1) – niezależnie od wartości tej zmiany
  • gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę – art. 455 ust. 1 pkt 2)
  • jeżeli zmiana dotyczy realizacji przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3)
  • jeżeli konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy art. 455 ust. 1 pkt 4) – wartość zmiany nie może przekroczyć łącznie 50% wartości pierwotnej umowy
  • dopuszczalne są również zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy (usługi lub dostawy), albo niższa niż 15% (roboty budowlane), a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy – art. 455 ust. 2
Nie można wprowadzać zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) oraz 4) w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
Po dokonaniu zmiany, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) oraz 4) należy zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy w BZP lub przekazać do DUUE.

Link do opracowania UZP ws dopuszczalności zmiany umowy

Znajdź w ustawie Pzp art. 454 - istotne zmiany umowy
Znajdź w ustawie Pzp art. 455 - zmiany umowy
Źródło definicji: od Redakcji