Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – należy przez to rozumieć wymaganie, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (art. 113).


.

.

.Zamawiający może – jako warunek udziału w postępowaniuwymagać potwierdzenia uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym przez wymaganie przedłożenia wpisu do odpowiedniego rejestru handlowego lub zawodowego. W Polsce będzie to w szczególności rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

.

Jak należy rozumieć zdolność do występowania w obrocie gospodarczym jako warunek udziału w postępowaniu? 
Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 mogą dotyczyć m.in. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający w odniesieniu do tego warunku może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek ten będzie pozwalał zatem zamawiającemu na weryfikację czy wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, np. ustalenie czy wykonawca występujący jako spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Nie oznacza to jednak możliwości ograniczenia katalogu wykonawców mogących ubiegać się o dane zamówienie tylko do podmiotów np. prowadzących działalność gospodarczą i w konsekwencji wyeliminowanie z danego postępowania wykonawców – osób fizycznych, czy wykonawców – jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Należy zwrócić uwagę, że weryfikacja może odnosić się wyłącznie do rejestrów, do których wpis jest obowiązkowy.
Opinia UZP 
Znajdź w ustawie Pzp art. 113
Źródło definicji: od Redakcji