Zdolność występowania w obrocie gospodarczym

Zdolność występowania w obrocie gospodarczym – należy przez to rozumieć wymagania, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.


Znajdź w ustawie Pzp art. 113
Źródło definicji: od Redakcji