Zdolność techniczna lub zawodowa

Zdolność techniczna lub zawodowa – należy przez to rozumieć niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, a także doświadczenie i potencjał techniczny wykonawcy, którymi musi on dysponować w trakcie realizacji zamówienia..


.

Zdolność techniczna (potencjał techniczny) – dysponowanie wymaganymi do wykonania zamówienia środkami technicznymi i wyposażeniem w postaci maszyn, urządzeń i narzędzi. Dysponowanie nie oznacza przy tym konieczności aby wykonawca był właścicielem niezbędnego wyposażenia technicznego. Wystarczy, że wykonawca udowodni możliwość wynajęcia (dysponowania) środków technicznych do celów realizacji zamówienia.

Zdolność zawodowa – to suma doświadczeń, wiedzy, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy oraz jego personelu.

.

zamawiający określa w dokumentach zamówienia jakiego wymaga doświadczenia od wykonawcy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
wymogi w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określa się adekwatnie do przedmiotu zamówienia (zamawiający powinien wymagać wykazania się doświadczeniem w realizacji zamówień porównywalnych do udzielanego zamówienia, przy poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i zasady proporcjonalności). Porównywalne zamówienia to nie identyczne zamówienia, ale zamówienia o takim samym stopniu trudności ich wykonania. Z tego względu zamawiający nie powinien stawiać warunku obejmującego zamówienie tożsame, tego samego rodzaju.
w zakresie doświadczenia wykonawcy zdobytego w ramach konsorcjum, którego dany wykonawca był członkiem, wykonawca może posługiwać się doświadczeniem związanym ze swoim faktycznym udziałem w realizacji zamówienia. Zdobyte doświadczenie powinno być rzeczywiste i odnosić się do realnego wkładu wykonawcy w działalność konsorcjum.

.

Uwaga! szczegółowe zasady określające sposób potwierdzania spełniania wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa § 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Poniżej wymienione w Rozporządzeniu środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, których zamawiający może żądać od wykonawcy:

  • wykaz robót budowlanych (…) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
  • wykaz dostaw lub usług (…) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
  • wykaz osób, skierowany do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • pozostałe środki dowodowe wymienione są w Rozporządzeniu

.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 116 ust. 2 "zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia". Ma to zapobiec wyborowi wykonawcy, który – chociaż posiada odpowiednie zasoby i wykazał to zamawiającemu – to jednak wykorzystuje je w celu realizowania innych przedsięwzięć.

Jak wskazała KIO w wyroku z 11.02.2020 r., KIO 148/20, LEX nr 2923322: „Sformułowanie «może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego» (...) należy wykładać (…) przez pryzmat zasad wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, bądź nienależytego wykonania, przewidzianych w prawie cywilnym, mając na uwadze okoliczności konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a szczególnie zobowiązania, które przyjmuje na siebie dany wykonawca, z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia zarówno interesu wykonawcy, jak i zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych”.

Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że wykonawca nie spełnia warunku z powodu okoliczności wskazanych w art. 116 ust. 2, spoczywa na Zamawiającym.

Link do opracowania UZP dotyczącego formułowania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (rozdz. III)


Znajdź w ustawie Pzp art. 116
Źródło definicji: od Redakcji