Zdolność techniczna lub zawodowa

Zdolność techniczna lub zawodowa – należy przez to rozumieć warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia..


Znajdź w ustawie Pzp art. 116
Źródło definicji: od Redakcji