Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy – należy przez to rozumieć wymagania związane z postawione przez zamawiającego w postępowaniu na usługi lub roboty budowlane zatrudnieniem przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


.

Pojęcie stosunku pracy, wskazane w art. 95 ustawy, ma szerszy zakres niż umowa o pracę i obejmuje również:
zatrudnienie na podstawie powołania (art. 68 § 1 k.p.) 184,
wyboru (art. 73 § 1 k.p.) 185,
mianowania (art. 68 § 1, art. 73 i 76 k.p.),
art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
spółdzielczej umowy o pracę 186 (art. 77 k.p.).

.

zamawiający nie ma obowiązku (ani uprawnienia) do wprowadzenia do dokumentów zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w przypadku zamówień na dostawy art. 95.

zamawiający jest zobowiązany do wprowadzenia do dokumentów zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia w ramach stosunku pracy tylko w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane art. 95.

Wymóg  dotyczący zatrudnienia odnosi się zarówno do wykonawców, jak i podwykonawców - nie jest wystarczające spełnienie wymagań np. tylko przez wykonawcę, w sytuacji gdy do realizacji zamówienia zaangażowany jest podwykonawca i wykonuje czynności objęte dyspozycją przepisu. Celem przepisu jest to, aby wskazane przez zamawiającego czynności były wykonywane na podstawie stosunku pracy, bez względu na to, czy wykonuje je wykonawca czy podwykonawca. Przepis nie ma zastosowania do osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również do przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
Wymagania dotyczące zatrudnienia oznaczają, że zamawiający udzielając zamówienia na usług lub roboty budowlane powinien każdorazowo przeanalizować, czy czynności, które będą wykonywane w ramach zamówienia, będą miały charakter stosunku pracy, oraz wyspecyfikować te czynności, które spełniają ten warunek. Art. 95 ust. 1 Pzp mówi o czynnościach „wskazanych przez zamawiającego”, co oznacza, iż zamawiający nie może zawrzeć jedynie ogólnej klauzuli zobowiązującej wykonawcę do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących zamówienie. Wskazując czynności, które w zamówieniu publicznym powinny być wykonywane w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, zamawiający powinien się oprzeć na definicji stosunku pracy, określonej w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

.

W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, to określa w dokumentach zamówienia w szczególności (art. 95 ust 2):

  • rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
  • sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Uwaga!: zwrot „w szczególności” nie oznacza, że zamawiający ma dowolność w zawarciu wskazanych wyżej informacji w dokumentach zamówienia, gdyż sformułowanie to należy interpretować jako „co najmniej”.

Warunki postawione przez zamawiającego zgodnie z art. 95 weryfikowane są pod kątem oceny zgodności oferty z warunkami zamówienia, a nie kwalifikacji podmiotowej wykonawców do udziału w postępowaniu.

Znajdź w ustawie Pzp art. 95-96
Źródło definicji: od Redakcji