Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy – należy przez to rozumieć wymagania związane z zatrudnieniem przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Znajdź w ustawie Pzp art. 95-96
Źródło definicji: od Redakcji