Zasada efektywności

Zasada efektywności – należy przez to rozumieć najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów (art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2)


.

Zamawiający uwzględnia dwa kryteria istotne przy ocenie efektywności zakupu:
zakup dostaw, usług lub robót budowlanych o najlepszej jakości uzasadnionej charakterem zamówienia w ramach możliwych do realizacji zamówienia środków.

Oceniając jakość należy brać pod uwagę wszystko to, co dotyczy tych cech dostaw, usług czy robót budowlanych, które mają wpływ na postrzeganie użyteczności danego dobra przez zamawiającego lub końcowego odbiorcę. Zasada efektywności wymaga od zamawiającego podjęcia takich działań, aby uzyskana jakość dostaw, usług czy robót budowlanych, zdefiniowana odpowiednio do charakteru zamówienia, była możliwie najlepsza, przy czym nie musi to być obiektywnie najwyższa jakość dostępna na rynku, ale najlepsza w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia.

osiągnięcie najlepszych efektów zamówienia, w szczególności społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych.

Pojęcie efektów zamówienia jest szersze niż jakości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych, gdyż odwołuje się nie tylko do wykonywanego świadczenia, ale także do rezultatów wywołanych wykonaniem zamówienia. Efekty mają być najlepsze w stosunku do poniesionych nakładów, a więc nie tylko zapłaconej ceny, lecz także kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia, następnie eksploatacją i utrzymaniem uzyskanych w wyniku realizacji zamówienia dóbr, wreszcie kosztów utylizacji (Dzierżanowski Włodzimierz i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz).

.

Uzp: Dotychczasowy katalog zasad udzielania zamówień publicznych został wzbogacony o nową zasadę, tj. zasadę efektywności ekonomicznej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 nowej ustawy Pzp. Zasada ta konstytuuje obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia (dostaw, usług oraz robót budowlanych) w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Zamawiający jest zobowiązany uwzględnić tę zasadę przy ustalaniu warunków zamówienia, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.

www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/co-oznacza-nowa-zasada-efektywnosci
Znajdź w ustawie Pzp art. 17
Źródło definicji: od Redakcji