Zamówienie

Zamówienie – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.
.


W słowniku znajdują się następujące definicje związane z rodzajem zamówień:
 zamówienie podstawowe
 zamówienie dodatkowe / zamówienia podobne / zamówienie z wolnej ręki
 zamówienia krajowe
 zamówienia unijne
 zamówienia mieszane
 zamówienie klasyczne
 zamówienie sektorowe
 zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 zamówienia zastrzeżone
 zamówienia in-house

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 32
Źródło definicji: ustawa Pzp