Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 213). Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, w którym została wyłączona konkurencja. W tym trybie wykonawcy nie składają ofert, a zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 


ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych)

Okoliczności, w jakich można udzielić zamówienia z wolnej ręki wymienione są w art. 305. Poniżej te najczęściej stosowane:
 dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,
 ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia (art. 214 ust. 1 pkt 5 w zw z art. 305),
 w postępowaniu podstawowym nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,
 zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, a zamówienia udziela się w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305).

 Jeżeli zamawiający żąda wadium, to określa kwotę wadium tylko dla wartości zamówienia podstawowego (art. 97 ust. 4). 
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, to musi zawrzeć o tym informację w SWZ (art. 281 ust. 2 pkt 11).
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia także wartość tych zamówień.
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to w opisie zamówienia podstawowego wskazuje ewentualny zakres zamówień podobnych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.
 W przypadku udzielenia zamówień podobnych nie ma ograniczeń w zakresie wielkości zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, usług lub robót budowlanych (z opinii UZP, str. 33).
 Jeżeli zamawiający udziela zamówień podobnych, to poprzedzające je zamówienie podstawowe musiało być udzielone w trybie podstawowym.

.

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (dla zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych)

Wszystkie okoliczności, w jakich można udzielić zamówienia z wolnej ręki wymienione są w art. 214 ust 1. Najczęściej stosowane są takie same, jak dla zamówień poniżej progów unijnych (patrz punkty powyżej)

 Jeżeli zamawiający żąda wadium, to określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego (art. 97 ust. 4).
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, to musi zawrzeć o tym informację w SWZ (art. 134).
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia także wartość tych zamówień.
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to w opisie zamówienia podstawowego wskazuje ewentualny zakres zamówień podobnych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na:
usługi lub roboty budowlane – muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
dostawy – nie muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 Jeżeli zamawiający udziela zamówień podobnych na:
usługi lub roboty budowlane – poprzedzające je zamówienie podstawowe musiało być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,
dostawy – poprzedzające je zamówienie podstawowe nie musiało być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (z opinii UZP, str. 34).
 Jeżeli zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki, ponieważ wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań (art. 83 ust. 4).

.

KOLEJNE KROKI PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

zamówienia powyżej progów unijnychzamówienia poniżej progów unijnych
wystąpienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 214 ust. 1wystąpienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 305
zamówienie poprzedzające udzielenie zamówienia z wolnej ręki prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonegozamówienie poprzedzające udzielenie zamówienia z wolnej ręki prowadzone było w trybie przetargu podstawowego
wysłanie zaproszenia do negocjacji do wybranego wykonawcywysłanie zaproszenia do negocjacji do wybranego wykonawcy
wysłanie wzoru umowy wraz z zaproszeniemwysłanie wzoru umowy wraz z zaproszeniem
 żądanie od wykonawcy złożenia JEDZ – nieobligatoryjne (art. 217)żądanie od wykonawcy złożenia JEDZ – nieobligatoryjne (art. 306)
żądanie od wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych – obligatoryjne (art. 217)żądanie od wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych – nieobligatoryjne (art. 306)
negocjacje z wybranym wykonawcąnegocjacje z wybranym wykonawcą
sporządzenie protokołu z negocjacjisporządzenie protokołu z negocjacji
zamieszczenie w DUUE ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy – nieobligatoryjne (art. 213)zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy – nieobligatoryjne (art. 306)
zawarcie umowyzawarcie umowy

Link do protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (zakładka Wzory protokołów)
Link do do opracowania UZP dotyczącego trybu z wolnej ręki

Znajdź w ustawie Pzp art. 213 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki - powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 216 - przekazanie do BZP ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 217 - wybór wykonawcy - składanie dokumentów - powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 305 - okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki - poniżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 306 - złożenie JEDZ i podmiotowych środków dowodowych - zamówienia poniżej progów
Źródło definicji: ustawa Pzp