Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 213). Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, w którym została wyłączona konkurencja. W tym trybie wykonawcy nie składają ofert, a zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 


ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych):

Okoliczności, w jakich można udzielić zamówienia z wolnej ręki wymienione są w art. 305. Poniżej te najczęściej stosowane:
 dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,
 ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia (art. 214 ust. 1 pkt 5 w zw z art. 305),
 w postępowaniu podstawowym nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,
 zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, a zamówienia udziela się w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO POSTĘPOWANIA:

 Jeżeli zamawiający żąda wadium, to określa kwotę wadium tylko dla wartości zamówienia podstawowego (art. 97 ust. 4). 
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, to musi zawrzeć o tym informację w SWZ (art. 281 ust. 2 pkt 11).
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia także wartość tych zamówień.
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to w opisie zamówienia podstawowego wskazuje ewentualny zakres zamówień podobnych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.
 W przypadku udzielenia zamówień podobnych nie ma ograniczeń w zakresie wielkości zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, usług lub robót budowlanych (z opinii UZP, str. 33).
 Jeżeli zamawiający udziela zamówień podobnych, to poprzedzające je zamówienie podstawowe musiało być udzielone w trybie podstawowym.

.

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (dla zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych):

Okoliczności, w jakich można udzielić zamówienia z wolnej ręki wymienione są w art. 214 ust 1. Najczęściej stosowane są takie same, jak dla zamówień poniżej progów unijnych (patrz punkty powyżej).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO POSTĘPOWANIA:

 Jeżeli zamawiający żąda wadium, to określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego (art. 97 ust. 4).
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, to musi zawrzeć o tym informację w SWZ (art. 134).
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia także wartość tych zamówień.
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, to w opisie zamówienia podstawowego wskazuje ewentualny zakres zamówień podobnych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na:
usługi lub roboty budowlane – muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
dostawy – nie muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 Jeżeli zamawiający udziela zamówień podobnych na:
usługi lub roboty budowlane – poprzedzające je zamówienie podstawowe musiało być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,
dostawy – poprzedzające je zamówienie podstawowe nie musiało być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (z opinii UZP, str. 34).
 Jeżeli zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki, ponieważ wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań (art. 83 ust. 4).

.

KOLEJNE KROKI PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

zamówienia powyżej progów unijnychzamówienia poniżej progów unijnych
wystąpienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 214 ust. 1wystąpienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 305
zamówienie poprzedzające udzielenie zamówienia z wolnej ręki prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonegozamówienie poprzedzające udzielenie zamówienia z wolnej ręki prowadzone było w trybie przetargu podstawowego
wysłanie zaproszenia do negocjacji do wybranego wykonawcywysłanie zaproszenia do negocjacji do wybranego wykonawcy
wysłanie wzoru umowy wraz z zaproszeniemwysłanie wzoru umowy wraz z zaproszeniem
 żądanie od wykonawcy złożenia JEDZ – nieobligatoryjne (art. 217)żądanie od wykonawcy złożenia JEDZ – nieobligatoryjne (art. 306)
żądanie od wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych – obligatoryjne (art. 217)żądanie od wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych – nieobligatoryjne (art. 306)
negocjacje z wybranym wykonawcąnegocjacje z wybranym wykonawcą
sporządzenie protokołu z negocjacjisporządzenie protokołu z negocjacji
zamieszczenie w DUUE ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy – nieobligatoryjne (art. 213)zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy – nieobligatoryjne (art. 306)
zawarcie umowyzawarcie umowy

Link do protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (zakładka Wzory protokołów)
Link do do opracowania UZP dotyczącego trybu z wolnej ręki

Znajdź w ustawie Pzp art. 213 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki - powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 216 - przekazanie do BZP ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 217 - wybór wykonawcy - składanie dokumentów - powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 305 - okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki - poniżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 306 - złożenie JEDZ i podmiotowych środków dowodowych - zamówienia poniżej progów
Źródło definicji: ustawa Pzp