Zamówienie sektorowe

Zamówienie sektorowe – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4.
.


.

zamówienia sektorowe związane są z szeroko pojętą działalnością użyteczności publicznej.
zamówienia sektorowe zostały objęte obowiązkiem stosowania ustawy, jednocześnie zapewniając zamawiającym większą swobodę i elastyczność udzielania zamówień.

Zamówienia sektorowe dotyczą działalności w zakresie:
1) gospodarki wodnej;
2) energii elektrycznej;
3) gazu i energii cieplnej;
4) usług transportowych;
5) portów, przystani i portów lotniczych;
6) usług pocztowych;
7) wydobycia paliw.
(wyszczególnienie działalności sektorowej znajduje się w art. 5 ust 4)

przepisy ustawy dotyczące zamówień sektorowych stosuje się do:
zamawiających publicznych (art. 4) prowadzących działalność sektorową lub
do innych podmiotów, które nie są zamawiającym publicznymi, prowadzących taką działalność wskazanych w art. 5 ust 1

przepisy ustawy stosuje się tylko do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych. Aktualne progi dla zamówień sektorowych są następujące:

przedmiot zamówieniawartość zamówienia sektorowego, od której stosuje się ustawę
zamówienia na dostawy i usługi 431 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł
zamówienia na roboty budowlane 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 1 000 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 4 453 600 zł

.

.

Procedura udzielania zamówień sektorowych jest uregulowana szczegółowo w Dziale V ustawy:
Rozdział 1 Zakres zastosowania
Rozdział 2 Okresowe ogłoszenie informacyjne
Rozdział 3 System kwalifikowania wykonawców
Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień sektorowych
Rozdział 5 Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
Rozdział 6 Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego

do udzielania zamówień sektorowych stosuje się również następujące przepisy (art. 362):

  1. działu II (postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), z wyjątkiem art. 83, art. 89, art. 91 ust. 2, art. 115 ust. 2 oraz z wyjątkiem przepisów rozdziału 3, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej;
  2. działu IV (szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych), z wyjątkiem przepisów rozdziału 1, art. 319 ust. 1 oraz art. 325 ust. 2.
  3. chociaż ustawodawca nie wskazał tego wprost, uznaje się, że do zamówień sektorowych stosuje się także przepisy działu VII dotyczącego umowy , a także pozostałe przepisy właściwe dla wszystkich zamówień (działy VIII– XIII).

Zamówienia sektorowe opisane są w unijnej Dyrektywie Sektorowej nr 2014/25/UE

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 35
Znajdź w ustawie Pzp art. 5 ust 4
Znajdź w ustawie Pzp art. 362
Źródło definicji: ustawa Pzp