Zamówienia podobne

Zamówienie podobne – należy przez to rozumieć zamówienie udzielone dotychczasowemu wykonawcy w trybie z wolnej ręki. Zamówienia te są szczegółowo opisane w słowniku pod pojęciem: zamówienie z wolnej ręki.
.


Źródło definicji: od Redakcji