Zamówienie niepodzielne

Zamówienie niepodzielne – należy przez to rozumieć zamówienie, które ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 25 ust. 2
Źródło definicji: ustawa Pzp