Zamówienie niepodzielne

Zamówienie niepodzielne – należy przez to rozumieć zamówienie, które ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.
.


.

Jeżeli zamówienie jest niepodzielne, to zamawiający przedstawia uzasadnienie braku podzielenia zamówienia na części w dokumentach zamówienia, najczęściej w SWZ i wskazuje powody niedokonania podziału (obowiązek zamawiającego).

Zajrzyj w słowniku to definicji zamówienia mieszane

Znajdź w ustawie Pzp art. 25 ust. 2
Źródło definicji: ustawa Pzp