Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi – należy przez to rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.


.

Usługi społeczne i inne szczególne usług (wymienione w dyrektywach) opisane za pomocą kodów CPV to:

 1. usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne;
 2. usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury;
 3. usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;
 4. świadczenia społeczne;
 5. inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie;
 6. usługi religijne;
 7. usługi hotelowe i restauracyjne;
 8. usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d dyrektywy2014/24/UE lub odpowiednio art. 21 lit. c dyrektywy 2014/25/UE;
 9. inne usługi administracyjne i rządowe;
 10. świadczenie usług na rzecz społeczności;
 11. usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h dyrektywy2014/24/UE lub odpowiednio  art. 21 lit. h dyrektywy2014/25/UE;
 12. usługi międzynarodowe;
 13. usługi pocztowe;
 14. usługi różne (50116510-9 [Usługi w zakresie formowania opon], 71550000-8 [Usługi kowalskie]).

.

ZAMÓWIENIA KLASYCZNE na usługi społeczne i inne szczególne usługi – zostały uregulowane w art. art. 359-361
zamówienia klasyczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi – obowiązuje inny próg unijny niż przy zamówieniach klasycznych nie dotyczących tego typu usług:

 • jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 750 000 euro – to stosuje się przepisy takie jak dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (z uwzględnieniem zmian wynikających z art. 360-361);
 • jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż 130 000 złotych – to stosuje się przepisy takie jak dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.

udzielając zamówienia klasycznego na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, zamawiający może (nie ma takiego obowiązku) nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

1) obowiązku powołania komisji przetargowej;
2) obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 na formularzu jednolitego dokumentu (JEDZ);
3) minimalnych terminów składania składania ofert;
4) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;
5) przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.

w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, zamawiający może wprowadzić ograniczenia podmiotowe przewidziane w art. 361.

.

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE na usługi społeczne i inne szczególne usługi – obowiązuje inny próg unijny niż przy zamówieniach sektorowych nie dotyczących tego typu usług:

 • jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 1 000 000 euro – to stosuje się przepisy takie jak dla zamówień sektorowych

udzielając zamówienia sektorowego na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, zamawiający może (nie ma takiego obowiązku) nie stosować przepisów ustawy dotyczących (art. 392 ust 2):

1)      obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, na formularzu jednolitego dokumentu (JEDZ);
2)      minimalnych terminów składania składania ofert;
3)      obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 34
Znajdź w ustawie Pzp art. 359
Znajdź w ustawie Pzp art. 361
Znajdź w ustawie Pzp art. 392
Źródło definicji: ustawa Pzp