Zamówienie klasyczne

Zamówienie klasyczne – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
.


Rodzaje zamówień (podział ze względu na przedmiot zamówienia):
1. zamówienie klasyczne
2. zamówienie sektorowe
3. zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa
4. zamówienie mieszane

Znajdź w słowniku: zamawiający subsydiowany

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 33
Źródło definicji: ustawa Pzp