Zamówienia zastrzeżone

Zamówienia zastrzeżone – należy przez to rozumieć zamówienia, o które będą mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, o których mowa w art. 94 – tj zakłady, które zatrudniają osoby marginalizowane społecznie.
.

.

Wykonawcy, którym można powierzyć zamówienia zastrzeżone – art. 94
Osoby marginalizowane społecznie – art. 96

.

zamówienia zastrzeżonego można udzielić wykonawcy, u którego procentowy wskaźnik zatrudnienia osób marginalizowanych jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych (lub w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie).

osoby marginalizowane społecznie nie muszą osobiście wykonywać zamówienia. Wystarczy, że zamówienie uzyska wykonawca, który takie osoby wspiera swoją działalnością.

jeżeli zamawiający chce, aby zamówienie realizowały osobiście osoby marginalizowane, to musi określić wymagania związane z realizacją zamówienia przez określone grupy społeczne (stosuje wówczas art. 95 dotyczący wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób).

ustawa zawiera w art. 96 ust 2, 2) przykładowe (niewyczerpujące) wyliczenie grup osób społecznie marginalizowanych, które mogą być zatrudniane przez wykonawców wykonujących zamówienia zastrzeżone.

.

.

Uwaga! Warunkiem skutecznego zastosowania zamówienia zastrzeżonego jest wskazanie przez zamawiającego już w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty wymienione w art. 94 ust. 1. W takim przypadku zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających:

1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;

2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

Powyższe dokumenty nie zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych, a do kategorii wymaganych przez zamawiającego dokumentów innych niż składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, w związku z czym będą podlegały uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Ustawy. Niezłożenie ww. dokumentów nie powoduje wykluczenia wykonawcy, ale stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy. Natomiast niespełnienie ww. warunku powoduje, że oferta podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia, tj. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Uwaga! zamówień zastrzeżonych nie stosuje się w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

.

link do opinii UZP o zamówieniach zrównoważonych (w tym zastrzeżonych) oraz przykładowe zapisy w SWZ
link do opracowania UZP: „Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego”


Znajdź w ustawie Pzp art. 94 informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Znajdź w ustawie Pzp art. 95 zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
Znajdź w ustawie Pzp art. 96 osoby marginalizowane

Źródło definicji: od Redakcji