Zamówienia unijne

Zamówienia unijne – należy przez to rozumieć zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w dokumencie Obwieszczenie Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych.
.


Link do opracowania Redakcji (zakładka Progi unijne)

 W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stosuje się przepisy Działu II ustawy Pzp;
 W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia sektorowego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stosuje się przepisy Działu V ustawy Pzp;
 W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stosuje się przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Znajdź w słowniku: zamówienie klasycznezamówienie sektorowezamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa