Zamówienia mieszane

Zamówienia mieszane – należy przez to rozumieć zamówienie, w którego skład wchodzą części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w różnych procedurach.

.

.Procedury stosowane do udzielania zamówień mieszanych:

  1. zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  2. zamówienia sektorowe lub zamówienia klasyczne,
  3. zamówienia wyłączone z zakresu stosowania ustawy,
  4. zamówienia objęte przepisami ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  5. zamówienia obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Ważne: ustawa przewiduje inne regulacje w przypadku, gdy zamówienie mieszane jest podzielne na części, a inne gdy jest niepodzielne.

Zamówienie mieszane – podzielne na części:
jeżeli zamówienie jest podzielne na części, zamawiający może udzielić zamówienia w częściach – w odrębnych postępowaniach – stosując przepisy właściwe dla danej części, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1, 2 i 4.
zamawiający może także udzielić jednego zamówienia – w jednym postępowaniu – o ile nie spowoduje to   uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Zamówienia mieszane – podzielne na części
Zamówienie obejmuje część, wobec której zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 12 ust. 1 (wyłączenia przedmiotowe stosowania ustawy), a udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami⇒ można nie stosować przepisów ustawy
Zamówienie obejmuje część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami⇒ stosuje się przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
W przypadku gdy:
a) zamówienie obejmuje część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień sektorowych, a jej wartość jest równa lub przekracza progi unijne,
b) zamówienie obejmuje równocześnie część, o której mowa w lit. a, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
⇒ stosuje się przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień sektorowych
Zamówienie obejmuje równocześnie część, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania zamówień klasycznych oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi⇒ stosuje się przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień klasycznych
Zamówienie obejmuje równocześnie część, do której nie stosuje się przepisów ustawy, oraz część, do której mają zastosowanie jej przepisy⇒ stosuje się przepisy ustawy właściwe dla części, do której mają zastosowanie przepisy ustawy, niezależnie od wartości części, do której nie stosuje się przepisów ustawy

.

Zamówienie mieszane – niepodzielne na części:
zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość art. 25 ust 2

Zamówienie mieszane – niepodzielne na części
Zamówienie obejmuje równocześnie elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych, lub elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, i do których tych przepisów nie stosuje się, do udzielenia tego zamówienia⇒ stosuje się przepisy właściwe ze względu na główny przedmiot zamówienia, z tym że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie elementy koncesji na usługi i zamówienia na dostawy, główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z wartości danych usług lub dostaw jest wyższa
 j.wnie stosuje się przepisów ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje elementy, w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 12 ust. 1 (wyłączenia przedmiotowe stosowania ustawy)
 j.wstosuje się przepisy ustawy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli zamówienie obejmuje elementy obronności i bezpieczeństwa

.

Zamówienia mieszane ze względu ma przedmiot zamówienia: obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane

jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.
jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie:
usługi i dostawy lub
usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi, to główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa.

Zasady udzielania zamówień służących równocześnie wykonywaniu działalności sektorowej oraz innych rodzajów działalności reguluje art. 26.

Znajdź w ustawie Pzp art. 24-27
Źródło definicji: od Redakcji