Zamówienia krajowe

Zamówienia krajowe – należy przez to rozumieć zamówienia o wartości niższej niż kwoty określone w dokumencie Obwieszczenie Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych.
.


Link do opracowania Redakcji (zakładka Progi unijne)

 W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych stosuje się przepisy Działu III ustawy Pzp;
 W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia sektorowego poniżej progów unijnych nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
 W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia w dziedzinie obronności poniżej progów unijnych nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Znajdź w słowniku: zamówienie klasyczne, zamówienie sektorowe, zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa