Zamówienia in-house

Zamówienie in-house – należy przez to rozumieć tzw. zamówienie wewnętrzne (od ang. in-house), w którym dostawy, usługi czy roboty budowlane pozyskiwane są przez zamawiającego w wyniku zaangażowania do pracy jego własnych zasobów.
.


.

Zamówienie in-house udzielane jest przez instytucję zamawiającą podmiotom, nad którymi sprawują kontrolę zbliżoną do kontroli nad własnymi jednostkami, gdy podmiot ten wykonuje istotną część swej działalności na rzecz instytucji zamawiającej, z uwzględnieniem braku udziału kapitału prywatnego w strukturze właścicielskiej tego podmiotu (definicja UZP).

W przypadku możliwości udzielenia zamówienia in-house, zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Udziela zamówienia z wolnej ręki.

 Podstawowe regulacje dotyczące zamówień in-house zawarte zostały w art. 214 ust. 1 pkt 11-14.
 Zamawiającymi, którzy mogą udzielić zamówienia in-house, są zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 oraz zamawiający publiczni w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4.
 Przesłanki do udzielenia zamówienia in-house muszą obowiązywać przez cały okres trwania umowy (art. 214 ust. 4).
 Zamawiający zamieszcza w BZP ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14

Link do opracowania UZP – zamówienia in-house

Znajdź w ustawie Pzp art. 4 - zamawiający publiczny
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - zamówienia in-house
Źródło definicji: UZP