Zamawiający

Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania.
.


Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy określa art. 4.

Rodzaje zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy:
zamawiający publiczni – zamawiający sektorowi – zamawiający subsydiowani

Zamawiający publiczny:
jednostka sektora finansów publicznych
inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
inny zamawiający
zamawiający publiczny udzielający zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 7 pkt 36 ustawy Pzp)

Zamawiający sektorowy:

artykuł 5 ust.1 pkt 1
artykuł 5 ust. 1 pkt 2
artykuł 5 ust. 1 pkt 3

Zamawiający subsydiowany.

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 31
Znajdź w ustawie Pzp art. 5
Znajdź w ustawie Pzp art. 4
Źródło definicji: ustawa Pzp