Zakład pracy chronionej

Zakład pracy chronionej – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..
.