Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – należy przez to rozumieć kwotę, jakiej zamawiający może żądać od wykonawców w celu pokrycia przyszłych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
.


Zamawiający nie ma obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy zamówień krajowych oraz unijnych). Art. 134 ust. 2 pkt 5)

Jeżeli zamawiający żąda wniesienia należytego wykonania umowy, to obowiązują następujące zasady:
 zabezpieczenie wnosi się przed podpisaniem umowy, chyba że zamawiający określi inny termin na jego wniesienie w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 zabezpieczenie może być wniesione w formach określonych w art. 450 ust. 1., a za zgodą zamawiającego także w formach określonych w art. 450 ust 2.
.

Poniżej formy zabezpieczenia najczęściej stosowane:
– pieniądz,
– gwarancje bankowe,
– gwarancje ubezpieczeniowe.

.
 w trakcie realizacji umowy wykonawca może, za zgodą zamawiającego, zmienić formę zabezpieczenia na inną (art. 450 ust 2), np. do dnia zawarcia umowy wnieść wpłacić zabezpieczenie w pieniądzu, a następnie złożyć zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej (wówczas zamawiający powinien zwrócić zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu);
.
 zabezpieczenie musi zachować ciągłość w trakcie trwania umowy;

.
 zabezpieczenie ustala się w stosunku procentowym do ceny podanej w ofercie (jeżeli np. podpisano aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie wykonawcy i jednocześnie wydłużający okres realizacji umowy – to wysokość zabezpieczenia pozostaje bez zmian, zmienia się tylko okres obowiązywania zabezpieczenia). Link do opinii UZP, która w opinii Redakcji zachowuje swoją aktualność.
.
 zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wyjątek opisany w art. 452 ust. 3);
.
 jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego (zgoda powinna być wyrażona już w dokumentach zamówienia), może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku wykonawca wnosi 30% zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa;
.
 jeżeli wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia;
.
 zabezpieczenie zwraca się w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. W art. 453 opisane są również inne sposoby zwrotu zabezpieczenia;
.
⇒ zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia (art. 453 ust. 2) – jest to tzw. gwarancja usunięcia wad i usterek.

Znajdź w ustawie Pzp art. 449-453
Znajdź w ustawie Pzp art. 452 ust. 3 - zabezpieczenie w wysokości przekraczającej 5% ceny
Znajdź w ustawie Pzp art. 453 - zwrot zabezpieczenia
Źródło definicji: od Redakcji