Wykluczenie podwykonawcy

Wykluczenie podwykonawcy – należy przez to rozumieć czynność zamawiającego polegającą na badaniu, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp..


.

Zamawiający może badać, czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia, w następujących przypadkach:

a) jeśli żądał wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,
b) jeśli żądał, w przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani,
c) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego.

W powyższych przypadkach wykonawca, na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę,pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

.

Znajdź w ustawie Pzp art. 462
Źródło definicji: od Redakcji