Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty – należy przez to rozumieć czynność zamawiającego polegającą na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
.


.

Najkorzystniejsza oferta to oferta:
⇒ przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub
⇒ oferta z najniższą ceną lub kosztem.

Wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać dokonany w terminie związania ofertą (art. 252 ust 1).

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajacy informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – informacje te zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 253 ust 1, pkt 2) – informacje te zamawiający wysyła odrębnie do każdego z wykonawców i nie zamieszcza na stronie postępowania

Znajdź w ustawie Pzp art. 239-253 - wybór najkorzystniejszej oferty dla zamówień unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 307-310 - wybór najkorzystniejszej oferty dla zamówień krajowych
Źródło definicji: od Redakcji