Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty – należy przez to rozumieć czynność zamawiającego polegającą na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
.


Najkorzystniejsza oferta to oferta:
 przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub
 oferta z najniższą ceną lub kosztem.

Znajdź w ustawie Pzp art. 239-253 - wybór najkorzystniejszej oferty dla zamówień unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 307-310 - wybór najkorzystniejszej oferty dla zamówień krajowych
Źródło definicji: od Redakcji