Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne – należy przez to rozumieć ogłoszenie przez zamawiającego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo na swoim profilu nabywcy informacji o swoich zamiarach dotyczących planowanych zamówień.
Wstępne ogłoszenie informacyjne może:
 być tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym,
 mieć na celu skrócenie terminu składania ofert,
 być zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie.