Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne – należy przez to rozumieć ogłoszenie przez zamawiającego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo na swoim profilu nabywcy, informacji o planowanych w terminie 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych


.

wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczy zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne (art 48. Dyrektywy Klasycznej)

zamieszczenie wstępnego ogłoszenia informacyjnego jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się z niego skorzystać, wówczas może wyznaczyć krótszy termin składania ofert lub wniosków w postępowaniu (zobacz art. 89, art. 138 ust. 2, art. 151 ust. 2, art. 162 ust. 2, art. 319 ust. 1)

Dyrektywa klasyczna (Załacznik V strona 170) – zakres informacji we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym

Znajdź w ustawie Pzp art. 89
Znajdź w ustawie Pzp art. 138 
Znajdź w ustawie Pzp art. 151 
Znajdź w ustawie Pzp art. 162 
Znajdź w ustawie Pzp art. 162
Źródło definicji: od Redakcji