Wstępne konsultacje rynkowe

Wstępne konsultacje rynkowe – należy przez to rozumieć działanie mające na celu ułatwienie zamawiającemu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach zamawiającego dotyczących tego zamówienia. Jest to instrument fakultatywny. W ramach konsultacji rynkowych zamawiający może korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów będących specjalistami w danej branży, organów administracji publicznej, które mogą dostarczyć potrzebnych informacji, oraz uczestników rynku, w tym izb branżowych i potencjalnych wykonawców.


Informację o przeprowadzonych konsultacjach należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu
Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych nie zobowiązuje zamawiającego do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Link do wzoru regulaminu wstępnych konsultacji rynkowych (UZP)
Link do wzoru ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych (UZP)
Link do wzoru zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (UZP)

Znajdź w ustawie Pzp art. 84
Źródło definicji: od Redakcji