Wizja lokalna

Wizja lokalna – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez wykonawcę w miejscu wykonania zamówienia, polegającą na zapoznaniu się z warunkami panującymi na terenie realizacji zamówienia. Zamawiający może przewidzieć możliwość albo konieczność dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.


Znajdź w ustawie Pzp art. 131
Źródło definicji: od Redakcji