Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu – należy przez to rozumieć warunki określone przez zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Mogą one dotyczyć:
 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 zdolności technicznej lub zawodowej.


Znajdź w ustawie Pzp art. 112
Źródło definicji: od Redakcji