Wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia podstawowego – należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień dodatkowych i opcji.
.