Wartość zamówienia

Wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (art. 28). Do wartości zamówienia wliczamy największy możliwy zakres zamówienia (art. 31 ust. 2), w tym (jeżeli dotyczy) zamówienia udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki.


.

Wartość zamówienia na roboty budowlane podstawą do jej obliczenia jest:
 kosztorys inwestorski albo program funkcjonalno-użytkowy – jeżeli przedmiotem zamówienia są tylko roboty budowlane,
 planowane koszty projektu oraz koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym –  jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (art. 34)
Link do Rozporządzenia ws określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych (art. 30 ust. 3). 

Wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasiepodstawą do jej obliczenia jest:
 rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia albo
 łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie (art. 35).

.

W słowniku znajdują się następujące definicje dotyczące wartości zamówienia:
 szacowanie wartości zamówienia
 szacunkowa wartość zamówienia
 wartość zamówienia podstawowego
 całkowita wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienianależy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, przy czym w obliczeniu tym uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia
Wartość zamówienia podstawowegonależy przez to rozumieć wartość zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień dodatkowych i opcji
Całkowita wartość zamówienia należy przez to rozumieć sumę wartości wszystkich części zamówienia  oraz zamówień podobnych i opcji
Znajdź w ustawie Pzp art. 28 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 30 - obliczanie zamówienia na roboty budowlane
Znajdź w ustawie Pzp art. 31 - obliczanie wartości zamówienia
Znajdź w ustawie Pzp art. 34 - obliczanie zamówienia na roboty budowlane
Znajdź w ustawie Pzp art. 35 - wartość zamówień powtarzających się/podlegających wznowieniu
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - zamówienia z wolnej ręki 
Źródło definicji: ustawa Pzp