Wadium

Wadium – należy przez to rozumieć kwotę, jaką zamawiający może żądać od wykonawców w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne kwota ta nie może stanowić więcej niż 3% wartości zamówienia, a dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, nie więcej niż 1,5% wartości zamówienia.


Znajdź w ustawie Pzp art. 97 - wadium w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Znajdź w ustawie Pzp art. 98 - zwrot wadium
Znajdź w ustawie Pzp art. 281 - wadium w zamówieniach o wartości mniejszej niż progi unijne
Źródło definicji: od Redakcji