Usługi

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami.

.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 28
Źródło definicji: ustawa Pzp