Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – należy przez to rozumieć posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 114
Źródło definicji: od Redakcji