Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – należy przez to rozumieć posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
.


.

Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej może być warunkiem udziału w postępowaniu, ale tylko jeśli jest to ustawowo konieczne do wykonywania danej działalności.

Znajdź w ustawie Pzp art. 114
Źródło definicji: od Redakcji