Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania – czynność zamawiającego kończąca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

.


ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli (art. 255):
nie wpłynęła żadna oferta,
 wszystkie oferty zostały odrzucone,
 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę,
 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności, czego nie można było przewidzieć,
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
 wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchyla się od zawarcia umowy,
 negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doprowadziły do zawarcia umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie (fakultatywne przesłanki unieważnienia), jeżeli:
 wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione (art. 256),
 środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257),
 liczba wykonawców, którzy złożyli oferty jest mniejsza niż zamawiający przewidział w dokumentach postępowania (art. 258).

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli (art. 255):
 nie wpłynęła żadna oferta,
 wszystkie oferty zostały odrzucone,
 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności, czego nie można było przewidzieć,
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
 wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchyla się od zawarcia umowy,
 negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doprowadziły do zawarcia umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie (fakultatywne przesłanki unieważnienia), jeżeli:
 wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione (art. 256),
 liczba wykonawców, którzy złożyli oferty jest mniejsza niż przewidział zamawiający (art. 258),
 w przetargu (tryb podstawowy z możliwością negocjacji) liczba ofert jest mniejsza niż 3 (art. 289 ust. 4),
 środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1. ogłoszeniu o zamówieniu – w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
2. zaproszeniu do negocjacji - w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki (art. 310).

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO W SYTUACJI, GDY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE:
 zawiadamia o unieważnieniu postępowania wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 260 ust. 1).
niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (art. 260 ust. 2).
niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (art. 262)..

Znajdź w ustawie Pzp art. 255 - unieważnienie postępowania
Znajdź w ustawie Pzp art. 260 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Znajdź w ustawie Pzp art. 262 - zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania
Znajdź w ustawie Pzp art. 310 - unieważnienie postępowania na podstawie braku środków
Źródło definicji: od Redakcji