Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający udzielenie wykonawcy przez zamawiającego zamówienia. Wymaga on, pod rygorem nieważności, formy pisemnej (chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej).


Umowy nie mogą przewidywać (klauzule zakazane) (art. 433):
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
naliczania kar za zachowanie wykonawcy niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Umowy muszą zawierać (art. 436):
planowany termin zakończenia prac oraz terminy wykonania poszczególnych części określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną,
⇒ warunki zapłaty wynagrodzenia,
łączną maksymalną wysokość kar umownych..

Umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, muszą zawierać:
 poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia,
 sposób ustalania, czy doszło do zmiany cen,
 sposób ustalania, czy zmiany cen materiałów lub kosztów miały wpływ na koszt wykonania zamówienia oraz okresy, w których dokonywana jest waloryzacja,
 maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia (art. 439),
 obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności (art. 443 ust. 1)

Zaliczki w umowach:
zamawiający może udzielić zaliczek, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia (art. 442 ust. 1),
zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (art. 442 ust. 3),
zamawiający ma obowiązek stosowania zaliczek w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 443 ust. 1)
zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczek, jeżeli ich przewidywana wartość przekracza 20% wysokości wynagrodzenia (art. 442 ust. 4)

Podwykonawcy w umowach:
umowy z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż umowa z wykonawcami w zakresie kar umownych i warunków zapłaty wynagrodzenia,
obowiązkowy zapis o bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Opóźnienia w realizacji umów a obowiązek sporządzenia raportu przez zamawiającego (art. 446. ust. 1):
 wystąpiły opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczające co najmniej 90 dni (w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro), 
 wystąpiły opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczające co najmniej 30 dni (w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro).

Link do opracowania UZP ws umów

Znajdź w ustawie Pzp art. 431-465
Znajdź w ustawie Pzp art. 439
Źródło definicji: od Redakcji