Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć umowę zawartą między wykonawcą a zamawiającym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów przewidzianych w Ustawie, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, formy pisemnej (chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej).


.

Umowa zawierana jest na czas oznaczony (Wyjątkiem są umowy, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe – wówczas umowa może być zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty)

Umowy nie mogą przewidywać (klauzule zakazane) (art. 433):
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
naliczania kar za zachowanie wykonawcy niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Umowy muszą zawierać (art. 436):
planowany termin zakończenia prac oraz terminy wykonania poszczególnych części określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną,
⇒ warunki zapłaty wynagrodzenia,
łączną maksymalną wysokość kar umownych..

Umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy (art. 439), muszą zawierać:
 poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia,
 sposób ustalania, czy doszło do zmiany cen,
 sposób ustalania, czy zmiany cen materiałów lub kosztów miały wpływ na koszt wykonania zamówienia oraz okresy, w których dokonywana jest waloryzacja,
 maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia

Zaliczki w umowach:
zamawiający może udzielić zaliczek, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia (art. 442 ust. 1),
zamawiający ma obowiązek stosowania zaliczek lub płatności częściowych w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
(art. 443 ust. 1)
zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki
(art. 442 ust. 3),
zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczek, jeżeli ich przewidywana wartość przekracza 20% wysokości wynagrodzenia
(art. 442 ust. 4)

Podwykonawcy w umowach:
umowy z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż umowa z wykonawcami w zakresie kar umownych i warunków zapłaty wynagrodzenia,
obowiązkowy zapis o bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane.
ważne: wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące dwa warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Opóźnienia w realizacji umów a obowiązek sporządzenia raportu przez zamawiającego (art. 446. ust. 1):
 wystąpiły opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczające co najmniej 90 dni (w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro), 
 wystąpiły opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczające co najmniej 30 dni (w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro).

Link do opracowania UZP ws umów
Zobacz też: zmiana umowy

Znajdź w ustawie Pzp art. 431-465
Znajdź w ustawie Pzp art. 439
Źródło definicji: od Redakcji