Umowa ramowa

Umowa ramowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 26
Źródło definicji: ustawa Pzp