Umowa o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia.


.

Jak podkreśla UZP w Komentarzu do PZP, umowa jest umową o podwykonawstwo tylko wówczas, gdy jest zawarta w formie pisemnej, ma charakter odpłatny i gdy na podstawie tej umowy odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. Zatem umowy zawarte w formie innej niż pisemna w rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego lub równoważnej (forma elektroniczna) czy umowy nieodpłatne nie będą objęte ochroną i regulacjami Ustawy.

Zobacz też: Podwykonawca

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 27
Znajdź w ustawie Pzp art. 462 -465
Źródło definicji: ustawa Pzp