Udzielenie zamówienia

Udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 25
Źródło definicji: ustawa Pzp