Tryb udzielania zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – należy przez to rozumieć schemat postępowania, który zamawiający zastosuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
.


Rodzaje trybów udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
 przetarg nieograniczony (art. 132 i nast.),
 przetarg ograniczony (art. 140 i nast.),
 negocjacje z ogłoszeniem (art. 152 i nast.),
 dialog konkurencyjny (art. 169 i nast.),
 partnerstwo innowacyjne (art. 189 i nast.),
 negocjacje bez ogłoszenia (art. 208 i nast.),
 zamówienie z wolnej ręki (art. 213 i nast.).

Rodzaje trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:
 tryb podstawowy (art. 275 i nast.),
 partnerstwo innowacyjne (art. 297 i nast.),
 negocjacje bez ogłoszenia (art. 300 i nast.),
 zamówienie z wolnej ręki (art. 304 i nast.).

Rodzaje trybów dla zamówień sektorowych:
 przetarg nieograniczony (art. 378),
 przetarg ograniczony (art. 379),
 negocjacje z ogłoszeniem (art. 380-381),
 dialog konkurencyjny (art. 382),
 partnerstwo innowacyjne (art. 383).

Źródło definicji: od Redakcji