Tryb podstawowy

Tryb podstawowy – należy przez to rozumieć tryb mający zastosowanie wyłącznie w postępowaniach poniżej progów unijnych. W trybie podstawowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający, w zależności od tego co przewidział w dokumentach zamówienia:
1. wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji lub
2. może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert lub
3. prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.


Znajdź w ustawie Pzp art. 275-296
Źródło definicji: od Redakcji