Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – należy przez to rozumieć termin, w którym zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych przez wykonawcę w ofercie. Termin ten określa zamawiający w dokumentach zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Pzp.


Znajdź w ustawie Pzp art. 220 - termin związania ofertą dla zamówień unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 307 - termin związania ofertą dla zamówień krajowych
Źródło definicji: od Redakcji