Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – należy przez to rozumieć planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.


Znajdź w ustawie Pzp art. 434-436
Źródło definicji: od Redakcji