Termin składania ofert

Termin składania ofert – należy przez to rozumieć termin, w którym oferty muszą dotrzeć do zamawiającego, drogą elektroniczną lub w inny dopuszczalny sposób, określony w dokumentach zamówienia. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie będą odrzucone. Termin ten oznacza się przy pomocy daty i godziny. 


Znajdź w ustawie Pzp art. 138 - termin składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego
Znajdź w ustawie Pzp art. 151 - termin składania ofert w trybie przetargu ograniczonego
Znajdź w ustawie Pzp art. 162 - termin składania ofert w trybie negocjacji z ogłoszeniem
Znajdź w ustawie Pzp art. 196 - termin składania ofert w trybie partnerstwa innowacyjnego
Znajdź w ustawie Pzp art. 283 - termin składania ofert w trybie podstawowym
Źródło definicji: od Redakcji