Termin składania odwołań

Termin składania odwołań – należy przez to rozumieć termin, w którym należy złożyć odwołanie, aby podlegało rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą. Najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania uiszcza się wpis w wymaganej wysokości.
.


Terminy na złożenie odwołania na czynność, którą podjął zamawiający (art. 515):

Lp.Przedmiot odwołaniaTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijneTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne
1.Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej10 dni5 dni
2.Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej15 dni10 dni
3.Treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia10 dni5 dni
4.Czynność zamawiającego inna niż określone w punktach od 1 do 310 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Terminy na złożenie odwołania na zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany (art. 515):

Lp.Przedmiot odwołaniaTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijneTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne
1.Zaniechanie publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nieprzesłanie wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub niezaproszenie wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
2.Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania6 miesięcy od dnia zawarcia umowy1 miesiąc od dnia zawarcia umowy
3.Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania, które zawierałyby uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki6 miesięcy od dnia zawarcia umowy1 miesiąc od dnia zawarcia umowy
Znajdź w ustawie Pzp art. 515
Źródło definicji: od Redakcji