Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia – należy przez to rozumieć obowiązkową czynność zmawiającego polegającą na ustaleniu wartości zamówienia.
.


Czynność tę należy dokonać w terminach wskazanych poniżej i sporządzić dokument o nazwie „Ustalenie wartości zamówienia”: 
 nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (art. 36 ust. 1),
 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (art. 36 ust. 1).

W przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.

Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Czynności zakazane przy szacowaniu wartości zamówienia:
 zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

W słowniku znajdują się następujące definicje dotyczące wartości zamówienia:
 wartość zamówienia
 szacunkowa wartość zamówienia
 wartość zamówienia podstawowego
 całkowita wartość zamówienia

Znajdź w ustawie Pzp art. 28-36
Źródło definicji: od Redakcji